Procedura de aplicare a etichetelor ODD (Obiective de Dezolvare Durabilă – Sustainable Development Goals) în procesul academic

Art. 1. Eticheta de ODD se poate aloca la fiecare disciplină în funcție de conținut. Dacă disciplina adresează explicit prin tematică unul sau mai multe obiective (target/ținte) din cadrul unui ODD atunci se poate propune alocarea etichetei. Se iau în considerare atât obiectivele globale cât și cele specifice, formulate la nivel național (vezi Anexa 1). Propunerea de alocare se face de către responsabilul disciplinei.

Art. 2. Dacă în cadrul unei discipline sunt tratate teme care se leagă de mai multe ODD-uri, se alege acel ODD, care are cea mai strânsă legătură cu disciplina respectivă.

Art. 3. Dacă o disciplină tratează tema dezvoltării durabile la modul general (de ex. prin prezentarea/introducerea cadrului general al dezvoltării durabile etc.) atunci se poate aloca eticheta generală de Dezvoltare Durabilă.

Art. 4. Pe baza verificării disciplinelor și a propunerilor făcute coordonatorul programului propune Consiliului Facultății alocarea a unui număr de ODD-uri la programul de studiu în cauză.

Art. 5. Verificarea și avizarea propunerilor de alocare a etichetelor ODD programelor de studiu este asigurată de Centrul Qualitas.

Art. 6. Propunerea de alocare a etichetelor ODD programelor de studiu este aprobată de către Consiliul de Administrație al UBB.

Art. 7. Pe baza aprobării etichetele ODD se afișează pe site-ul facultăților la programele în cauză.

Art. 8. Verificarea valabilității etichetelor se face anual la întocmirea fișelor de disciplină. În cazul unor schimbări acestea sunt semnalate și sunt parcurse etapele de la Art. 1-6. Centrul Qualitas va efectua auditări anuale aleatorii.

 

Anexa 1

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă

(Sustainable Development Goals)

SDG[1] ODD[2] DESCRIERE[3]
ODD 1 este compus din 7 obiective (targets) și 13 indicatori pentru a măsura progresul în eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. ODD 1 urmărește eradicarea sărăciei extreme până în 2030, în prezent măsurată ca oameni care trăiesc cu mai puțin de 1,25 USD pe zi (1.1). Celelalte obiective au în vedere reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de toate vârstele care trăiesc în pauperitate în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale (1.2); implementarea sistemelor de protecție socială (1.3); asigurarea drepturilor egale la proprietate, servicii de bază, tehnologie și resurse economice (1.4); și dezvoltarea rezistenței la dezastre de mediu, economice și sociale (1.5). Obiectivele care țin de mijloacele de realizare a ODD 1 sunt: mobilizarea resurselor pentru a pune capăt sărăciei (1.a) și stabilirea cadrelor politice de eradicare a sărăciei la toate nivelurile (1.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
 • reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;
 • consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice extreme.
ODD 2 este compus din 8 obiective care trebuie atinse până în 2030 și 14 indicatori pentru a măsura progresul în eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. ODD 2 urmărește eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului (2.1). Celelalte obiective au în vedere eliminarea tuturor formelor de malnutriție (2.2); productivitatea agricolă (2.3); asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile și a unor practici agricole rezistente (2.4); menținerea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor domestice (2.5). Cele trei mijloace de realizare a obiectivelor includ  abordarea restricțiilor comerciale și a manipulărilor din contextul piețelor agricole mondiale (2.a), al piețelor produselor alimentare (2.b) și al produselor derivate ale acestora (2.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul înregistrat în anul 2014;
 • finalizarea cadastrului agricol; dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018;
 • menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite;
 • creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole;
 • ocupații și metode tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană;
 • menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce privește originea geografică.
ODD 3 este compus din 13 obiective care trebuie atinse până în 2030 și 28 indicatori pentru a măsura progresul în asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. ODD 3 urmărește reducerea mortalității materne (3.1); încetarea tuturor deceselor prevenibile sub cinci ani (3.2); combaterea bolilor transmisibile (3.3); reducerea mortalității prin boli netransmisibile și promovarea sănătății mintale (3.4); prevenirea și tratarea abuzului de substanțe ilicite (3.5); reducerea rănilor și deceselor provocate de evenimente rutiere (3.6); acordarea accesului universal la îngrijire sexuală și reproductivă, planificare familială și educație (3.7); realizarea unei acoperiri universale a sistemului de asigurări de sănătate (3.8); și reducerea bolilor și a deceselor cauzate de substanțe chimice periculoase și poluare (3.9). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: implementarea Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului (WHO) (3.a); sprijinirea cercetării, dezvoltării și accesului universal la vaccinuri și medicamente la prețuri accesibile (3.b); creșterea finanțării sănătății și sprijinirea forței de muncă din domeniul sănătății în țările în curs de dezvoltare (3.C); și îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie pentru riscurile globale pentru sănătate (3.D).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri;
 • digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;
 • reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate;
 • reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE;
 • creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați;
 • promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor;
 • stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile;
 • reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; reducerea mortalității cauzate de boli cronice;
 • reducerea consumului de substanțe nocive.
ODD 4 este compus din 10 obiective care trebuie atinse până în 2030 și 11 indicatori pentru a măsura progresul în garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. ODD 4 urmărește asigurarea învățământul primar și secundar gratuit (4.1); accesul egal la educație preșcolară de calitate (4.2); învățământ tehnic, profesional și superior la prețuri accesibile (4.3); creșterea numărului de persoane cu abilități relevante pentru succesul financiar (4.4); eliminarea oricărei discriminări în educație (4.5); alfabetizare și calcul universal (4.6); și educație pentru dezvoltare durabilă și cetățenie globală (4.7). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: construirea și modernizarea școlilor incluzive și sigure; extinderea burselor de studii superioare pentru țările în curs de dezvoltare; și creșterea ofertei de profesori calificați în țările în curs de dezvoltare.

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
 • învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale;
 • asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;
 • accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor și noțiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violență în școli;
 • modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional;
 • organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat;
 • elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri;
 • extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE;
 • extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale;
 • continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
 • creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul;
 • creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.
ODD 5 conține 9 obiective și 14 indicatori pentru a măsura progresul în realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor. ODD 5 urmărește eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de pretutindeni (5.1); încetarea violenței și exploatării persoanelor de gen feminin (5.2); eliminarea practicilor dăunătoare, cum ar fi căsătoria infantilă, precoce, forțată și mutilarea genitală a femeilor (5.3); creșterea valorii îngrijirii neplătite și promovarea responsabilităților domestice partajate (5.4); asigurarea participării depline a femeilor la conducere și luarea deciziilor (5.5); și asigurarea accesului la drepturile universale în materie de reproducere și sănătate (5.6). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: promovarea drepturilor egale la resurse economice, proprietate și servicii financiare pentru femei (5.a); promovarea emancipării femeilor prin tehnologie (5.b); și adoptarea, consolidarea politicilor și aplicarea legislației pentru egalitatea de gen (5.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe;
 • eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare;
 • asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.
ODD 6 este compus din 6 obiective care trebuie atinse până în 2030 și 11 indicatori pentru a măsura progresul în asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi. ODD 6 își propune: realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile (6.1); să pună capăt defecării în aer liber, oferind acces la canalizare și igienă (6.2); îmbunătățirea calității apei (6.3), creșterea eficienței în tratarea apelor uzate și a reutilizării în siguranță (6.4), creșterea eficienței utilizării apei și asigurarea aprovizionării cu apă potabilă (6.5), protejarea și refacerea ecosistemelor legate de apă. Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: extinderea cooperării internaționale și sprijinului pentru consolidarea capacităților țărilor în curs de dezvoltare în activități și programe legate de apă și canalizare (6.a) și sprijinirea angajamentului local în gestionarea apei și a canalizării (6.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole;
 • extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare;
 • creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă;
 • conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
 • creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate;
 • îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;
 • realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile.
ODD 7 este compus din 5 obiective care trebuie atinse până în 2030 și 6 indicatori pentru a măsura progresul în asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. ODD 7 își propune realizarea accesului universal la energia modernă (7.1); creșterea procentului global de energie regenerabilă (7.2); dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice (7.3). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: promovarea accesului la cercetare, tehnologie și investiții în energie curate (7.a); extinderea și modernizarea serviciilor energetice pentru țările în curs de dezvoltare (7.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;
 • asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
 • decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile;
 • creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi;
 • asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor;
 • susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură.
ODD 8 conține 12 obiective care urmează să fie atinse până în 2030 și 17 indicatori pentru a măsura progresul în promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toţi. ODD 8 își propune „creștere economică durabilă (8.1); diversificarea, inovarea și îmbunătățirea productivității economice” (8.2); promovarea politicilor de sprijinire a creării de locuri de muncă și a creșterii întreprinderilor (8.3), îmbunătățirea eficienței resurselor în consum și producție (8.4), ocuparea deplină și munca decentă cu salarii egale (8.5), reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare (8.6); , eradicarea muncii forțate, eliminarea sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor (8.7); dreptul la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru toți lucrătorii (8.8); promovarea turismului benefic și durabil, care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale (8.9); asigurarea accesului universal la servicii bancare, asigurări și alte servicii financiare (8.10). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: creșterea ajutorului pentru sprijinul comercial (8.a); dezvoltarea unei strategii globale de ocupare a forței de muncă pentru tineri (8.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației;
 • promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare;
 • atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă;
 • realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică;
 • consolidarea capacității instituțiilor;
 • financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți.
ODD 9 este compus din 8 obiective care urmează să fie atinse până în 2030, și 12 indicatori pentru a măsura progresul în construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei. ODD 9 își propune dezvoltarea de infrastructuri durabile, rezistente și inclusive (9.1); promovarea industrializării incluzive și durabile (9.2); creșterea accesului la servicii și piețe financiare (9.3); modernizarea tuturor industriilor și infrastructurilor pentru durabilitate (9.5); îmbunătățirea cercetării și modernizarea tehnologiilor industrial (9.6). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: facilitarea dezvoltării durabile a infrastructurii pentru țările în curs de dezvoltare (9.a); sprijinirea dezvoltării tehnologiei interne și a diversificării industriale (9.b); accesul universal la tehnologia informației și comunicațiilor (9.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; îmbunătățirea siguranței rutiere;
 • reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora;
 • stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere;
 • întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale;
 • încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare;
 • promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare; creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.
ODD 10 este compus din 10 obiective care urmează să fie atinse până în 2030, și 11 indicatori pentru a măsura progresul în reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări. ODD 10 își propune reducerea inegalităților de venit (10.1); promovarea incluziunii sociale, economice și politice universal (10.2); asigurarea oportunităților egale, reducerea inegalității rezultatelor și eliminarea discriminării (10.3); adoptarea de politici fiscale și sociale care promovează egalitatea (10.4); reglementarea îmbunătățită a piețelor și instituțiilor financiare globale (10.5); o reprezentare sporită a țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile financiare (10.6); facilitarea migrației și mobilității ordonate, implementând politici de migrație responsabile și bine gestionate (10.7). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: implementarea tratamentului special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare (10.a); încurajarea asistenței pentru dezvoltare și investiții în țările cel mai puțin dezvoltate (10.b) și reducerea costurilor de tranzacție pentru remitențele migranților (10.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate;
 • aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile; reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului.
ODD 11 este compus din 10 obiective care urmează să fie atinse până în 2030, și 14 indicatoir pentru a măsura progresul în dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. ODD 11 își propune asigurarea accesului la locuințe sigure și la prețuri accesibile (11.1); asigurarea accesului la sisteme de transport accesibile și durabile (11.2), consolidarea urbanizării incluzive și durabile (11.3); protecția patrimoniului cultural și natural al lumii (11.4), reducerea efectelor adverse ale dezastrelor naturale (11.5), reducerea impactului orașelor asupra mediului (11.6); asigurarea accesului la spații verzi și publice sigure și incluzive (11.7). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: sprijinul legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, periurbane și rurale prin planificarea minuțioasă a dezvoltării naționale și regionale (11.a); implementarea politicilor de incluziune, eficiență a resurselor și reducerea riscului de dezastre (11.b);  sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate în construirea de clădiri durabile, utilizând materiale locale (11.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii;
 • reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ;
 • asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate;
 • elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială;
 • educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic;
 • reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului;
 • reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului;
 • consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural;
 • implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului.
ODD 12 conține 11 obiective care urmează să fie atinse până în 2030 și 13 indicatori pentru a măsura progresul în asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile. ODD 12 își propune implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de consum și producție durabile (12.1); realizarea managementului durabil și utilizarea eficientă a resurselor umane (12.2); înjumătățirea risipei alimentare globale pe cap de locuitor (12.3); realizarea unei gestionări ecologice a produselor chimice și a tuturor deșeurilor pe parcursul ciclului lor de viață (12.4); reducerea generării deșeurilor prin prevenție, reducere, reciclare și reutilizare (12.5); încurajarea companiilor să adopte practici durabile (12.6); promovarea practicilor de achiziții publice care sunt durabile (12.7); asigurarea pentru toată lumea a cunoștințelor relevante pe tema dezvoltării durabile (12.8). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și consolida capacitatea științifică și tehnologică de a se îndrepta către modele mai durabile de consum și producție; dezvoltarea și implementarea instrumentelor de monitorizare a impactului dezvoltării durabile (12.b); îndepărtarea distorsiunilor pieței, cum ar fi subvențiile pentru combustibilii fosili, care încurajează consumul risipitor (12.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs;
 • înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare;
 • reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030;
 • reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%, lemn 30%, metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);
 • colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025;
 • stabilirea de scheme obligatorii derăspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024;
 • implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene.
ODD 13 conține 5 obiective și 8 indicatori pentru a monitoriza luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor. ODD 13 își propune consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la dezastrele legate de climă (13.1); integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici și planificare (13.2); construirea cunoștințelor și a capacității de a face față schimbărilor climatice (13.3). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt implementarea Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice (13.a); și promovarea mecanismelor de creștere a capacității de planificare și management (13.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de mare intensitate;
 • îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie;
 • intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, reziliență la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale și de mediu, în conformitate cu politicile UE.
ODD 14 conține 10 obiective care urmează să fie atinse până în 2030 și 10 indicatori pentru a monitoriza conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. ODD 14 își propune prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile (14.1); gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale (14.2); minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor (14.3); reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv, ilegal (14.4); conservarea a cel puțin 10 la sută din zonele costale și marine (14.5); eliminarea subvențiilor care contribuie la pescuitul excesiv (14.6); sporirea beneficiilor economice din utilizarea durabilă a resurselor marine (14.7). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: creșterea cunoștințelor științifice, cercetării și tehnologiei pentru sănătatea oceanelor (14.a); oferirea accesului pescarilor artizanali la scară mică la resurse și piețe marine (14.b); implementarea și aplicarea legislației maritime internaționale (14.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți;
 • minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile; dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement;
 • atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a resurselor acvatice vii.
ODD 15 este compus din 12 obiective care urmează să fie atinse până în 2030 și 14 indicatori pentru a monitoriza progresul în protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. ODD 15 își propune conservarea și refacerea ecosistemelor terestre și de apă dulce (15.1); eliminarea defrișării și refacerea terenurilor degradate (15.2); combaterea deșertificării (15.3); asigurarea conservării ecosistemelor montane (15.5); protejarea accesului la resursele genetice și împărțirea echitabilă a beneficiilor (15.6); eliminarea braconajului și traficului de specii protejate (15.7); prevenirea speciilor neautohtone, invazive pe uscat și în ecosistemele acvatice (15.8); și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală (15.9). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: mobilizarea și creșterea semnificativă a resurselor financiare în scopul conservării biodiversității și ecosistemelor (15.a); finanțarea și stimularea gestionării durabile a pădurilor (15.b); combaterea braconajului și traficului global (15.c).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede;
 • conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial;
 • asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă;
 • susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural;
 • gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice;
 • tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului;
 • combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații.
ODD 16 este compus din 12 obiective care urmează să fie atinse până în 2030 și 23 indicatori pentru a monitoriza progresul în promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. ODD 16 își propune reducerea tuturor formelor de violență (16.1); protejarea de orice formă de abuz a copiilor (16.2); promovarea statului de drept și asigurarea accesului egal la justiție (16.3); reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament (16.4); reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale (16.5); dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile (16.6); asigurarea luării deciziilor receptive, incluzive și reprezentative (16.7); extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală (16.8); asigurarea identității legale a tuturor (16.9); asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale (16.10). Mijloacele de realizare a obiectivelor sunt: consolidarea instituțiilor naționale pentru prevenirea violenței și combaterea criminalității și terorismului (16.a); și promovarea și aplicarea legilor și politicilor nediscriminatorii pentru dezvoltarea durabilă (16.b).

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție;
 • asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta și valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice;
 • reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe; stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor;
 •  reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată;
 • asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile;
 • dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile;
 • profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate;
 • extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (online).
ODD 17 este compus din 17 obiective și 25 indicatori pentru a monitoriza progresul în consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. ODD 17 își propune mobilizarea resurselor pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor interne (17.1); implementarea tuturor angajamentelor de asistență pentru dezvoltare (17.2); mobilizarea resurselor financiare pentru țările în curs de dezvoltare (17.3); oferirea de asistență țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității datoriei (17.4); investirea în țările cel mai puțin dezvoltate (17.5); partajarea cunoștințelor și cooperarea pentru accesul la știință, tehnologie și inovare (17.6); promovarea tehnologiilor durabile în țările în curs de dezvoltare (17.7); consolidarea științei, tehnologiei și inovării pentru țările cel mai puțin dezvoltate (17.8); intensificarea ODD în țările în curs de dezvoltare (17.9); promovarea unui sistem comercial universal în cadrul OMC (17.10); creșterea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare (17.11); eliminarea barierelor comerciale pentru țările cel mai puțin dezvoltate; consolidarea stabilității macroeconomice globale (17.12); consolidarea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea politicilor și coerența politicilor (17.13); îmbunătățirea coerenței politicilor pentru dezvoltarea durabilă (17.14); consolidarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă (17.15); încurajarea unor parteneriate eficiente (17.16); încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, public-private și ale societății civile eficiente, bazându-se pe experiența și strategiile de resurse ale parteneriatelor (17.17); consolidarea sprijinului pentru consolidarea capacităților pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a crește semnificativ disponibilitatea datelor de înaltă calitate, la timp și fiabile (17.18); avansarea măsurătorilor adecvate ale progresului în domeniul dezvoltării durabile care să contribuie la produsul intern brut și să sprijine consolidarea capacității statistice în țările în curs de dezvoltare.

La nivel național, țintele specifice conform Agendei 2030 sunt:

 • majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030;
 • sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate;
 • aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică;
 • susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și internațional.
Eticheta generală pentru Dezvoltare durabilă

 

[1] Imaginile au fost preluate de la adresa https://knowODDs.jrc.ec.europa.eu/.

[2] Imaginile au fost preluate de la adresa https://dezvoltaredurabila.gov.ro/.

[3] Descrierile au fost elaborate pe baza: https://knowODDs.jrc.ec.europa.eu/, https://sdg-tracker.org/; https://www.undp.org/sustainable-development-goals, https://dezvoltaredurabila.gov.ro/.